Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIJ DIEETVRIJ

Artikel 1          Definities

1. Blij Dieetvrij, gevestigd te Bilthoven, KvK-nummer 65938593, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als coach.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als deelnemer.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan coach tegen betaling werkzaamheden voor deelnemer verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2          Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens coach waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door coach in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van deze algemene voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

6. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

Artikel 3          Aanbod

1. Coach kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de deelnemer redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4          Tarieven en betalingen        

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling. Het gehele bedrag dient voor aanvang van de overeenkomst te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen.

3. Betaling in termijnen is niet uitgesloten. Coach is echter gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan.

4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Coach heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de deelnemer. Indien tarieven tijdens een lopende overeenkomst worden verhoogd is deelnemer gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5. Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, een overeenkomst eerder aanvangt, of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

6. Indien de deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7. Indien de deelnemer in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de deelnemer.

8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de deelnemer zijn de vorderingen van coach op de deelnemer onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 5          Informatieverstrekking deelnemer

1. Deelnemer stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan coach.

2. Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Coach zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Deelnemer vrijwaart coach voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stelt deelnemer niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van deelnemer.

Artikel 6          Uitvoering van de overeenkomst

Deelnemer zal enkel worden toegelaten aan een programma indien deelnemer aan alle deelnamevereisten voldoet, zoals tijdens een intake besproken. Coach kan een deelnemer altijd weigeren.

Om het groepselement van een programma goed tot uiting te kunnen laten komen is een minimum aantal  deelnemers vereist. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt behaald wordt het programma geannuleerd en krijgt deelnemer het reeds betaalde bedrag terug.

Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een programma kunnen afwijken van het aangekondigde programma indien coach dit nodig acht. Coach kan de inhoud uitbreiden, beperken of aanpassen.

De bepalingen uit het volgende artikel van deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op groepsprogramma’s.

Artikel 9          Aanvullende bepalingen online content

1. Doordat voor het geven van een online training of programma gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan coach niet garanderen dat de content op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

2. Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, is deelnemer bij annulering gehouden de tot dan toe ter beschikking gestelde content naar rato te vergoeden, tenzij de overeenkomst B2B is gesloten.

3. Coach behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.

4. Coach is gerechtigd de inhoud van een training of programma uit te breiden, te beperken of aan te passen.

5. Deelnemer verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de training of programma te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Deelnemer mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van coach.

6. Het is deelnemer niet toegestaan in de 12 maanden na het afronden van de training of het programma een soortgelijk aanbod te creëren.

7. De tijdens de looptijd van de training of programma geleverde informatie blijven eigendom van coach. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

8. Indien er een community aan een training of programma is verbonden, verklaart deelnemer geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van coach.

9. Het staat coach te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

10. Coach behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een training of programma belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 10        Workshops en masterclasses

Coach behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop of masterclass. In geval de locatie of data door coach wordt gewijzigd, heeft deelnemer het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.

Wanneer deelnemer onverwachts verhinderd is voor een workshop of masterclass mag het deelnamebewijs worden doorverkocht zo lang de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en dit vooraf met coach wordt besproken.

3. Wanneer foto’s worden gemaakt tijdens een workshop of masterclass door deelnemer dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan coach en het is uitdrukkelijk verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer coach in het bericht wordt getagd en geen duidelijk cursusmateriaal zichtbaar is. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.

4. Coach behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop of masterclass belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of masterclass of toekomstige workshops en masterclasses uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop of masterclass onverlet.

Artikel 11        Overmacht

1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

4. Indien deelnemer de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is coach gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 12        Aansprakelijkheid schade

1. Coach is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Coach is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

4. In het geval dat coach een schadevergoeding verschuldigd is aan deelnemer voor directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of wanneer uitkering uitblijft, door coach aan deelnemer in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.

5. Deelnemer vrijwaart coach tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door coach geleverde diensten en content.

Artikel 13        Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de door coach aan deelnemer ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij coach. Het is deelnemer nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

2. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

3. Bij inbreuk komt coach een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 14        Bijzondere bepalingen

Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.

Artikel 15        Klachten en garantie

1. De dienstverlening van coach is geen vervanging van reguliere medische zorg. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag. Coach garandeert geen resultaten.

Deelnemer is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten en content binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de coach.

3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16        Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin coach is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de coach en betrokken derden 12 maanden.

Aanvullende voorwaarden lidmaatschap

Betaling

1. Met het aangaan van een lidmaatschap ontstaat de verplichting tot betaling voor de hele periode van het lidmaatschap, met een minimale looptijd van een maand respectievelijk jaar, ook wanneer niet deze gehele periode gebruik wordt gemaakt van de voordelen van het lidmaatschap. Deelnemer heeft wel recht op een kennismakingsperiode van 14 kalenderdagen, onder de voorwaarden zoals vooraf kenbaar gemaakt.

2. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Coach heeft het recht de vergoedingen aan te passen.

3. Indien de deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, een automatische incasso niet geïnd kan worden, een automatische incasso zonder gegronde reden wordt ingetrokken of een betaling wordt gestorneerd wanneer een lidmaatschap niet tijdig of juist is opgezegd, is de deelnemer na het eenmalig versturen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4. De betaling voor het lidmaatschap vindt maandelijks vooraf plaats. Indien de deelnemer in gebreke of in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de deelnemer.

5. Indien de deelnemer in gebreke blijft in tijdige betaling, wordt de toegang tot de content ontzegd. Indien het lidmaatschap niet tijdig of correct is opgezegd blijft de betalingsverplichting in een dergelijk geval wel bestaan.

Deelname

1. Het is niet mogelijk om een lidmaatschap aan te gaan wanneer de leeftijd van 18 jaar nog niet is bereikt.

2. Coach voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat deelnemer met haar lidmaatschap beoogde.

3. Coach behoudt te allen tijde het recht om een deelnemer te weigeren.

4. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een lidmaatschap kunnen van tijd tot tijd wisselen. Coach is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen. Indien een wijziging plaatsvindt geeft dit deelnemer geen recht op restitutie.

Intellectueel eigendom

1. Coach verleent de deelnemer een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en herroepelijk recht om een lidmaatschap te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.

2.  Gedeelde content mag niet zonder schriftelijke toestemming van coach worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt dan dat waar het lidmaatschap voor bedoeld is. Deelnemer mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van coach. Indien andere deelnemers op deze content zichtbaar zijn, is tevens toestemming van hen nodig.

3. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. Coach is in een dusdanig geval gerechtigd deelnemer te sommeren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd het lidmaatschap te beëindigen.

4. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van coach. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal tijdig te doorlopen en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

Communicatie

1. Tijdens een lidmaatschap kunnen deelnemers onderling communiceren. De member verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van coach. Hieronder valt mede het doen van racistische uitlatingen, schelden, online pesten, bedreigen, het versturen van aanstootgevende berichten of het versturen van haatberichten.

2. Het staat coach te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

3. Coach behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag de diensten van coach belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende periode onverlet.


Wijziging en annulering

1. Een betaald lidmaatschap is een doorlopend abonnement met een looptijd van tenminste een maand respectievelijk een jaar, tot tijdige wederopzegging door de deelnemer. Opzegging is pas definitief na bevestiging door coach.

2. Geldige opzegging van het lidmaatschap dient als volgt plaats te vinden: deelnemer dient, na een minimale looptijd, tenminste 2 werkdagen voorafgaand aan de verlenging een e-mail te sturen naar support@blijdieetvrij.nl. Indien opzegging niet tijdig of niet juist wordt gedaan, loopt het lidmaatschap en daarmee de automatische incasso voor een maand door en is opzegging pas weer mogelijk per volgende incasso.

3. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft coach de mogelijkheid een lidmaatschap, of onderdeel van het lidmaatschap te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Coach maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan member en zal zorgen voor een passende oplossing zodat de waarde van het lidmaatschap zoals verwacht mag worden te allen tijde wordt geleverd.

4. Coach behoudt zich het recht voor om een deel van of het geheel aan functionaliteit van het lidmaatschap te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Indien het aanbieden van het lidmaatschap wordt beëindigd, zal dit uiterlijk een maand maand voorafgaand aan de einddatum worden gecommuniceerd aan de deelnemer en een automatische incasso per einddatum stop worden gezet. Indien een incasso al heeft plaatsgevonden zal het reeds betaalde bedrag binnen 10 werkdagen worden terugbetaald.