Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIJ DIEETVRIJ

Artikel 1           Definities


1. Blij Dieetvrij, gevestigd te Bilthoven, KvK-nummer 65938593, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als coach.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als deelnemer.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan coach zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de deelnemer werkzaamheden voor deelnemer verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


Artikel 2           Toepasselijkheid algemene voorwaarden


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, online programma’s, workshops, trajecten en levering van overige diensten en producten door of namens coach waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door coach in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

6. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.


Artikel 3           Aanbod


1. Coach kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de deelnemer redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.


Artikel 4           Tarieven en betalingen    

       

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject wordt doorlopen. Het gehele bedrag dient voor aanvang van de overeenkomst te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen.

3. Betaling in termijnen is niet uitgesloten. Coach is echter gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan.

4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Coach heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
Coach heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de deelnemer.

5. Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, een traject of programma eerder aanvangt, of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

6. Indien de deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7. Indien de deelnemer in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de deelnemer.

8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de deelnemer zijn de vorderingen van coach op de deelnemer onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 5           Informatieverstrekking deelnemer


1. Deelnemer stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan coach.

2. Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Coach zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Deelnemer vrijwaart coach voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stelt deelnemer niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van deelnemer.


Artikel 6           Uitvoering van de overeenkomst


1. Coach voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat deelnemer beoogde. Deelnemer erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de deelnemer.

2. Doordat enkele diensten van coach online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.

4. Coach is gerechtigd deelnemer door te verwijzen in geval van klachten waarbij coach niet voldoende te hulp kan schieten.


Artikel 7           Wijziging en annulering


1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft coach de mogelijkheid een traject of overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de coach en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Coach maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan deelnemer.

2. Coaching kent een loopduur zoals vermeld bij aankoop. Bij aanschaf van het traject gaat deelnemer ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer deelnemer gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan.

3. In tegenstelling tot hetgeen bepaald in lid 2 van dit artikel, heeft deelnemer recht op een kennismakingsperiode van 14 dagen. Indien deelnemer de overeenkomst binnen deze periode wenst te ontbinden, dient deelnemer schriftelijk en gemotiveerd aan coach kenbaar te maken in hoeverre de coaching niet aan de verwachtingen van deelnemer voldoet. Indien coach vervolgens niet binnen redelijke termijn een oplossing kan bieden, is deelnemer gerechtigd op teruggave van het voldane bedrag, met aftrek van administratiekosten.

4. Een losse coachingssessie kan tot 24 uur voorafgaand aan de geplande sessie kosteloos worden verzet. Bij annulering binnen 24 uur of het verstek laten gaan komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend.

5. Coach behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van online programma’s te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan deelnemer worden gecommuniceerd.

6. In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft deelnemer slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag aan coach.

7. Wanneer deelnemer onverwachts verhinderd is voor een workshop, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: deelnemer is gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop aan coach worden doorgegeven. Deelnemer is in geen geval gerechtigd de aankoopkosten terug te vorderen bij verhindering, daar coach kosten heeft gemaakt.

8. In afwijking van hetgeen in het vorige lid van dit artikel gestelde, kunnen er afwijkende voorwaarden van een evenementenplatform zoals “Eventbrite” van toepassing zijn op de aanschaf van tickets voor een workshop.


Artikel 8           Overmacht


1. In geval van overmacht is coach gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar coach redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van coach jegens deelnemer opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.


Artikel 9           Aansprakelijkheid schade


1. Coach is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Coach is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject of online programma.

4. In het geval dat coach een schadevergoeding verschuldigd is aan deelnemer voor directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door coach aan deelnemer in rekening is gebracht.

5. Deelnemer vrijwaart coach tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door coach geleverde diensten en content.


Artikel 10         Intellectueel eigendom


De intellectuele eigendomsrechten op de door coach aan deelnemer ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij coach. Het is deelnemer nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.


2. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

3. Bij inbreuk komt coach een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

4. Coach blijft eigenaar van de content, tenzij anders is vermeld. Deelnemer komt enkel een gebruiksrecht toe.

5. Coach verleent de deelnemer een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om het online programma of online omgeving te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

6. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervalt het recht van de deelnemer om in te loggen. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van coach. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal op te slaan. Deelnemer is echter nimmer gerechtigd de opgeslagen content met derden te delen of de content te gebruiken voor eigen financieel voordeel.

7. Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens de uitvoering van een overeenkomst door deelnemer dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan coach en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig. Beeldmateriaal waarin delen van de inhoud van de workshop of overige content zichtbaar zijn mogen enkel na toestemming, in beperkte mate en met naamsvermelding van coach worden gedeeld.


Artikel 11         Bijzondere bepalingen


1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Deelnemer wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

2. Tijdens een online programma of traject kunnen deelnemers onderling communiceren. Deelnemer verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van coach.

3. Het staat coach te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

4. Coach behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.


Artikel 12         Klachten en garantie


1. De dienstverlening van coach is geen vervanging van reguliere medische zorg. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag. Coach garandeert geen resultaten.

Deelnemer is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten en content binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de coach.

2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.


Artikel 13         Geschilbeslechting


1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin coach is gevestigd.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de coach en betrokken derden 12 maanden.